Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.
Начало Паневритмия 16.Изгрява Слънцето


На ранина (Изгрява слънцето), Мариета СтойчеваИзгрява слънцето, Преслава Петрова

 

ТЕКСТ

 
Изгрява слънцето, 
праща светлина,
носи радост за живота тя.
(повтаря се от "Изгрява") 
 
Сила, жива, изворна, течуща. (повтаря се 4 пъти)
Зун ме зун, зун ме зун. Бином ту мето. (повтаря се 2 пъти)
 
(повтаря се от началото) 

ИДЕЯ

Човек е едно с природата и добива сили от нея. В първата част ръцете ни са слънце, което изгрява, ползваме се от слънчевите енергии. Във втората част ръцете ни са бликаща вода, изворчета, ползваме се от енергията на водата. В третата част изиграваме непрекъснатия обмен между човек и природа в нашия живот.
Природните процеси са изгрева и извора – начало на светлината, топлината, водата. При човека тези процеси са метафора за започването на нещо ново, за проява на възможности, талант, идея, чувство, вдъхновени от жизнените сили на природата.
 
Ръцете правят дъгообразни движения отпред и встрани с обратно движение до гърдите. След това ръцете правят загребване, наподобаващо бликането на изворни води. Първата част – това е процесът на зараждане на новото. Всички слънчеви енергии влизат в човека, за да може той да расте, да се развива. Втората част – това е протичането на животворни енергии през човека като мощни води. (Беинса Дуно, Паневритмия, С., 1938, с.80)
Зун ме зун, зун ме зун: “целият наш живот, всичкият наш живот”. Бином ту мето: “нека сега така да бъде” (Beinsa Douno,Paneurhythmy, Sofia, 2004, с.71)
 
 

Изгрява слънцето, Силвия НеделчеваИзгрява слънцето, Ondrej Smetana

 

ЗАДАЧИ

 

1. Текст: Довършете изреченията “Ако бях слънцето... Ако бях извор…”. 

2. Рисуване: Нарисувайте картина на изгрева. Нарисувайте илюстрация на упражнението.

3. Въпроси: “Слънцето това съм аз”(Луи XIV): на какво е израз слънцето в нас? На нидерландски [зунмезун] е “целуни ме целуни”:какво е целувката на природата?

4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте получили сили и енергия от досега с природата. Какво е усещането?

5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че: 1. ръцете ви са слънце, което изгрява; 2. дланите ви загребват вода от две изворчета, бликащи от двете ви страни.

6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за упражнението. Например: Аз съм като слънце, което дава светлина и радост.

7. Сентенции: Винаги можете да намерите слънцето в себе си, само да потърсите (Maxwell Maltz). Книги: Скритите послания на водата (Масару Емото).Намерете ваша любима мисъл за Изгрява слънцето.

 

Изгрява слънцето, Стефка Николова (дейности след ИП)

 
 

МУЗИКА 

Размери: ¾, 2/4, 4/4 
Тоналност: сол мажор
Общо: 80 такта
3 или такта 3/4 = 1 движение „изгрява”
1 време от такт 2/4 = 1 движение „извира”
1 време от такт ¾ = 1 движение „обмен”
 
движение "изгрява":
движение "извира":
движение "обмен"t:
цялото упражнение:
 
 
ДВИЖЕНИЕ
3 големи цикъла:
1.„Изгрява” – 6 движения (3 x 2 пъти)
2.„Извира” – 26 движения (6+7+6+7)
3.„Обмен” – 20 движения (2x10 пъти)
 
ИП за упражнението:
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите с длани към гърдите и ги докосват, пръстите са леко заоблени. Лактите са надолу покрай тялото. 
Крака: Краката са прибрани в стоеж. 
 
Последователно се изпълняват 1-3: “Изгрява”, “Извира” и “Обмен”.
 
1. ИЗГРЯВА
 
Изгрява слънцето - 1 част
 
ИП = ИП за упражнението
1:
Ръце: Ръцете бавно се повдигат нагоре, пред лицето, заоблени, до позиция във венец над главата. Дланите са надолу, леко отдалечени една от друга. Главата остава неподвижна и само погледът следи движението на ръцете.
Крака:  Десният крак стъпва напред на пръсти. Левият бавно се повдига, така че и двата крака застават на пръсти. След това тежестта на тялото постепенно се пренася напред и десният крак  бавно стъпва на цяло ходило, а левият остава назад на пръсти. Стъпването съвпада с последната сричка на текста („-то”).
Текст: „Изгрява слънцето.”
Време: 3 такта ¾
2:
Ръце: Дланите се обръщат навън и ръцете правят бавно дъгообразно движение встрани надолу до хоризонтално положение с длани надолу.
Крака:  Левият крак стъпва напред на пръсти. Десният бавно се повдига, така че и двата крака застават на пръсти. След това тежестта на тялото постепенно се пренася напред и левият крак бавно стъпва на цяло ходило, а десният остава назад на пръсти. Стъпването съвпада с последната сричка на текста („-на”).
Текст: „Праща светлина.”
Време: 3 такта ¾.
3:
Ръце: Дланите се обръщат напред. Ръцете описват бавно дъгообразно движение напред до гърдите в хоризонталната равнина, лакти хоризонтално встрани. Едновременно със  стъпването лактите се свалят до тялото и ръцете се връщат в ИП.
Крака:  както в 1, но по-бавно. Стъпването съвпада с последните две срички на текста („-та тя”).
Текст: „Носи радост за живота тя.”
Време: 5 такта 3/4
 
Движения 1-3 на ръцете се повтарят, започвайки с ляв крак. Последното движение е 6. Музика за цикъла: 1-22 такт.
КП: Ръцете се свалят долу отстрани на тялото с длани напред и пръсти леко заоблени 
 
2. ИЗВИРА
 
Изгрява слънцето - 2 част-аИзгрява слънцето - 2 част-бИзгрява слънцето - 2 част-вИзгрява слънцето - част 2-преход
 
ип:
Ръце: Ръцете са долу отстрани на тялото. Дланите са напред, пръстите са леко допрени и леко заоблени.
Крака: Левият крак е стъпил, десният е изнесен напред.
1:
Ръце: Ръцете правят две симетрични движения на загребване от двете страни на тялото, с лек тласък нагоре, които изразяват бликане на извор. Дланите започват движението от най-ниската точка долу и се повдигат съвсем малко по-високо.
Крака: Стъпка напред с десен крак.
Време: едно време от такт 2/4
 
Движението на ръцете се повтаря 6 пъти, като те бавно се повдигат при всяко избликване, от най-ниската точка в движение 1 до нивото на гърдите при движение 6.  Всяко движение започва там, където е свършило предходното и се повдига малко по-високо от него. Един малък цикъл се състои от 6 или 7 движения. Изпълняват се последователно 4 малки цикъла: 6 плюс 7 плюс 6 плюс 7 движения на ръцете с поредни 26 стъпки. Последното движение е 26:
26:
Ръце: Ръцете вместо жест избликване се поставят на гърдите.
Крака: Стъпка напред с ляв крак
Време: едно време от такт ¾
 
Музика за цикъла: 23-34 такт. Текст: 1: „Сила”; 2: „жива”; 3: „извор-”; 4: „-на те-”; 5: „-чу”; 6: „-ща”; (7: „-а”)
КП: Ръцете са сгънати в лактите с длани поставени на гърдите. Десният крак е изнесен в готовност за стъпка.
 
3. ОБМЕН
 
Изгрява слънцето - част 3
 
ИП: 
Ръце: Ръцете са сгънати в лактите. Дланите са поставени на гърдите и ги докосват, леко заоблени с пръсти насочени нагоре. Лактите са покрай тялото.
Крака: Левият крак е стъпил, десният е изнесен напред.
1:
Ръце: Предмишниците се разгъват напред, успоредни, до хоризонтално положение на нивото на лактите. Дланите се обтягат, обърнати нагоре, пръсти допрени. 
Крака: Стъпка напред с десен крак.
Време: едно време от такт ¾ или 4/4
2:
Ръце: Ръцете се сгъват до ИП. 
Крака: Стъпка напред с ляв крак.
Време: едно време от такт ¾ или 4/4
 
Движения 1-2 се повтарят 10 пъти. Последното движение е 20. Музика за големия цикъл: 35-40 такт (и 4то време на 34ти такт). Текст: 1: зун ме; 2: зу-; 3:ун; 4:зун ме; 5:зу-; 6:-ун би; 7:ном ту; 8:ме; 9:то; 10:-о 
 
КП: Ръцете са сгънати в лактите с длани поставени на гърдите. Двата крака се прибират един до друг в стоеж.
 
Големите цикли Изгрява, Извира и Обмен се повтарят от 41 до 80 такт на музиката.
 
КП за упражнението: След приключване на упражнението ръцете се свалят покрай тялото. Краката се прибират в стоеж.
 
 
ВАРИАНТИ
 
за “Обмен”
Координацията е обратна: при стъпка на десен крак ръцете се поставят на гърдите, а при стъпка на ляв крак ръцете се изнасят напред. В ИП ръцете са изнесени напред. При движение едно се поставят на гърдите. КП = ИП